geobuk20110905palgak.jpg

▲거북꼬리 2011.9.5 팔각산 산성골

 

geobuk20120806chuk.jpg

▲2012.8.6 거북꼬리